Fråga: Jag undrar om markradon påverkar det vi odlar. Kan grödorna ta upp radonet och blir vi i så fall bestrålade när vi äter dem? Eftersom jag har vaga planer på att bygga hus är det skönt att veta om det här är något jag bör ta hänsyn till när jag väljer en tomt.
/Anne-Britt

Svar: Det är inte troligt att växterna tar upp radon. Radon är för det första en gas och den har en sönderfallstid (halveringstid) på bara 4 dagar. Risken med radon är att den fångas upp i hus som står på radonrik mark (uranrik egentligen, uran sönderfaller till bland annat radon) och att gasen och i sin tur dess radioaktiva sönderfallspartiklar finns i luften vi andas in och sedan bestrålar våra lungor inifrån. Mycket lömskt således, och kan leda till lungcancer. Man beräknar att ca 500 dödsfall per år i Sverige orsakas av radon i hemmen.

För att ett radioaktivt ämne ska tas upp av växter, som i fallet Cesium där det bevisligen sker, så måste ämnet i fråga likna något av växtnäringsämnena. I fallet cesium så ligger det i samma kolumn (och bara raden under) i periodiska systemet som kalium, vilket är ett av de allra viktigaste växtnäringsämnena. Växten har svårt att skilja på cesium och kalium och om det råder kaliumbrist i jorden så tas cesium upp i stället. Därför är en av de viktigare åtgärderna vid cesiumnedfall att gödsla jorden med kalium, så att inte cesiet tas upp så lätt.

Vad ska man då tro om radon? Ja själva radonet är en ädelgas och som sådan icke-reaktiv, men dess sönderfallspartiklar är fasta ämnen som polonium, vismut och bly (radioaktiva isotoper av dessa ämnen). Bly ligger i samma kolumn som kol, men långt ner och har atomvikt 82 jämfört med 6 för kol. Kol finns dessutom i överflöd i atmosfären och växten ska inte behöva ta upp något annat av brist på kol. För vismut gäller att den ligger i samma kolumn som kväve, men lika långt ner och polonium i samma kolumn som syre men lika långt ner som vismut. Det enda av dessa ämnen som det kan bli brist på är egentligen kväve. Jag vet inte om det har gjorts några analyser på vismutupptag i växter. Själv skulle jag inte oroa mig. Men om man ser till att gödsla växterna ordentligt så ska inte någon brist behöva uppstå och därmed inget upptag av dessa ämnen heller.

Se gärna dessa länkar för mer information:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Periodiska_systemet
http://www.miljoportalen.se/bo-leva/boende/radon-i-bostaeder
http://www.radonguiden.se/fragar_o_svar.asp

Lars Forslin