Namnbytet uteblev

Från Odlaren 3-2010

Text: Fobos styrelse genom Anders Eriksson

Vid FOBOs förbundsstämma i Mullsjö i mars beslöts bland annat att inte byta namn på förbundet, vare sig till Ekologiska Trädgårdsodlarna eller något annat.

Bakgrunden till hela historien är att Odlarens båda redaktörer Karin Jansson och Lars Forslin år 2008 i ord klädde de tankar som sedan länge hade legat och grott, såväl inom styrelsen som utanför. Namnet ’Förbundet Organisk Biologisk Odling’ kändes onödigt tjockt, även om det samtidigt utgjorde en klar och entydig varudeklaration.

Artikeln med namnbytesförslaget publicerades i Odlaren och styrelsen avvaktade en reaktion från läsekretsen och medlemmarna. Reaktionen uteblev. Inte ett ord hördes eller lästes, som över huvud taget kommenterade förslaget.

Mot bakgrund av detta beslöt styrelsen att inför stämman 2010 framlägga förslaget till namnändring.

Förslaget innehöll inga ändringar av förbundets policy. I stadgarna skulle även i fortsättningen begreppet ’organisk biologisk odling’ gälla som vårt rättesnöre. De enda ändringarna i stadgarna skulle vara konsekvensändringar, det vill säga avhängiga namnbytet som sådant.

Trots att detta framhölls speciellt, avslogs förslaget till namnändring.

Den nya styrelsen beslöt vid möte den 5 juni 2010 att tillsvidare inte aktualisera frågan, vilket dock inte innebär, att den inte kommer att dyka upp igen.

Tidningen Odlaren är vårt medlemsorgan tillsammans med hemsidan www.fobo.se. Där är det fullt tillåtet, rentav synnerligen önskvärt, att du som medlem ger luft åt dina tankar och känslor, när det gäller förbundets verksamhet. Om en diskussion om namnbytet hållits i Odlaren eller på hemsidan, hade vi kanske sluppit munhuggandet på stämman. Antingen hade förslaget varit mer genomarbetat, eller också hade förslaget inte kommit upp alls.

Självfallet borde styrelsen fortlöpande ha hållit medlemmarna underrättade om utvecklingen. Det lovar vi att försöka göra fortsättningsvis.