Ekologisk mat kan hindra mass­utrotning

Från Odlaren 2-2019

Text: Karin Jansson

Under våren har FN presenterat en rapport om den massutrotning av arter som pågår. Rapporten är alarmerande läsning: En miljon växt- och djurarter hotas av utrotning, redan inom de närmaste årtiondena.

För att förhindra att alla dessa arter av både djur och växter försvinner krävs radikala förändringar av vårt sätt att leva och konsumera – inte minst när det gäller livsmedel.

Vi har de senaste åren nåtts av många rapporter kring den minskande biologiska mång­falden. Insekter försvinner, fåglar dör ut, hela bisamhällen slås ut och monokulturer breder ut sig. I dagsläget utrotas arter minst tio till hundra gånger snabbare än medel­hastigheten de senaste tio miljoner åren och detta beror på människans påverkan. Mass­utrotningar av arter har skett flera gånger tidigare och det senaste tillfället var för cirka 66 mil­joner år sedan när en asteroid slog ned på klotet. Då förändrades klimatet så radikalt att dino­saurier och en rad andra arter dog ut.

Idag finns en bred debatt kring klimatfrågan och hur vi kan agera för att minska upp­värmningen, men få talar tyvärr om vad vi kan göra för att bevara den biologiska mångfalden. Flera av de förslag som finns för att minska användningen av fossila bränslen handlar om att öka tillverkningen av biobränslen – något som ytterligare bidrar till monokulturer och svårigheter för arter att överleva.

Det krävs nu att myndigheter och politiker tar hänsyn både till klimat och biologisk mångfald när man tittar på hur samhället ska utformas. Det gäller inte minst vid utformning av lantbruk och skogsbruk. Vi behöver en diversifierad skog med inslag av gammelskog för att ge utrymme för känsliga arter. Det är också att föredra att man slutar med att skapa stora kalhyggen och istället avverkar mindre områden av skogen.

När det gäller vår matproduktion behövs en omställning till ett ekologiskt jordbruk. Flera studier visar att mångfalden av arter, både växter och djur, ökar kraftigt vid ekologisk odling. Vi bör därför satsa på en högre grad av självförsörjning och stimulera människor att odla sin egen mat med handkraft.

Haven måste också värnas och utfiskningen stoppas. Idag förs också rester av jord­brukets gödsling till havet med övergödning och bottendöd som följd. Havet får också ta emot många miljögifter liksom det också har blivit slutstationen för en enorm mängd plastavfall och mikroplast.

Trots att vi nyss har gått igenom en valrörelse för EU-parlamentet har det varit anmärk­ningsvärt tyst kring frågan om biologisk mångfald och massutrotning. Vi väntar ännu på att myndigheter och politiker ska komma med realistiska reformer för att bevara den biologiska mångfalden i haven, på land och i skogen.

Vår konsumtion är på väg att knäcka jordens ekologiska system och vi behöver agera nu om inte våra barn ska leva på en sönderbränd, utarmad planet. Massutrotningen kommer, tillsammans med klimatet, att bli en ödesfråga för framtiden. Vi bör alla börja tala om dessa frågor för att sprida kunskap och skapa opinion kring en övergång till ekologiskt lantbruk, ett naturnära skogsbruk och förbud mot kemiska bekämpningsmedel.